ผู้บริหาร

นายวัลลภ สาครรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
คู่มือประกัน ปี 2559
คู่มือประกัน ปี 2560
คู่มือประกัน ปี 2561
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2559
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2560
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2561
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แผนปฏิบัติการ ปี 2560
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
คู่มือการจัดทำSARครู611
แบบฟอร์มรายงานSARครู61-1
คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Word)
คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ(PDF)
แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง-ปีการศึกษา-2561
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ขอวิทยาลัยฯเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2018
ปรับปรุง 14/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 18264
Page Views 32853
ประวัติความเป็น
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (Phetchabun Information Technological College )  ได้อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2550  โดยเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2550  โดยนายประเวช  สุขพอดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้อนุญาตโดยใช้ชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ใน  2 ประเภทคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใน  2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

     สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่  253  หมู่  2  ตำบลบึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67160  โดยมีเนื้อที่  7 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา โดยมี ดร.ศุภัค ธนเสน  เป็นผู้รับใบอนุญาต

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เป็นประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยี  ระดับอาชีวศึกษา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต  3
     1. ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาคน เพื่อประสิทธิผลของงาน นำสู่การพัฒนาสังคม”
พัฒนาคน คือ พัฒนาเยาวชนจึงเป็นอนาคตของชาติในด้านวิชาการ  ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านจิตใจและด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
เพื่อประสิทธิผลของงาน คือ บุคคลใดที่มีความพร้อมในทุกด้านย่อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นำสู่การพัฒนาสังคม คือ  คนที่มีคุณภาพ  ผลงานมีคุณภาพ  ย่อมนำชาติไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

     2.  ปณิธาน (Determination)
“มุ่งพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม”

     3.คติพจน์(Motto)
“ความเชื่อมั่นย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ”   
“WHAT MAN BELIEVES MAN CAN ACHIEVE”
หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีความเชื่อมั่นในการทำงานและการทำงานด้วยความ เชื่อมั่นย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ