ประวัติความเป็น
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (Phetchabun Information Technological College )  ได้อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2550  โดยเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2550  โดยนายประเวช  สุขพอดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้อนุญาตโดยใช้ชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ใน  2 ประเภทคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใน  2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

     สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่  253  หมู่  2  ตำบลบึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67160  โดยมีเนื้อที่  7 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา โดยมี ดร.ศุภัค ธนเสน  เป็นผู้รับใบอนุญาต

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เป็นประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยี  ระดับอาชีวศึกษา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต  3
     1. ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาคน เพื่อประสิทธิผลของงาน นำสู่การพัฒนาสังคม”
พัฒนาคน คือ พัฒนาเยาวชนจึงเป็นอนาคตของชาติในด้านวิชาการ  ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านจิตใจและด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
เพื่อประสิทธิผลของงาน คือ บุคคลใดที่มีความพร้อมในทุกด้านย่อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นำสู่การพัฒนาสังคม คือ  คนที่มีคุณภาพ  ผลงานมีคุณภาพ  ย่อมนำชาติไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

     2.  ปณิธาน (Determination)
“มุ่งพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม”

     3.คติพจน์(Motto)
“ความเชื่อมั่นย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ”   
“WHAT MAN BELIEVES MAN CAN ACHIEVE”
หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีความเชื่อมั่นในการทำงานและการทำงานด้วยความ เชื่อมั่นย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ