วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มีการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน   โดยสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้กับสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ องค์กร ทุกภาคส่วน และเน้นให้ผู้จบการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ              มีทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม  ก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และสังคม

 

พันธกิจ

          ๑) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำในสาขาที่เรียน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการและสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้

๒)  จัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ประสบการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

๓)  จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพโดยการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น และประโยชน์โดยรวมของชาติเป็นสำคัญ

๔) จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕)  จัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญ มีทักษะ ประสบการณ์ โดยสามรถจัดทำส่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

๖)  จัดการศึกษาโดยผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและสามารถปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวทันเทคโนโลยี

๗) จัดการศึกษาโดยจัดระบบความปลอดภัยด้านต่างๆ เช่นด้านสถานที่ ด้านสังคม            ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านการพนันและการมั่วสุม

๘) จัดการศึกษาโดยเน้นให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยการพัฒนา ทักษะ เพื่อประกอบอาชีพ ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยี          สู่ชุมชนและสังคม  และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกภาคส่วน

๙) จัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในเชิงพัฒนาและ การอนุรักษ์ธรรมชาติ

๑๐) จัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียน เรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริงนำความรู้ ทักษะวิชาชีพมาพัฒนาวิชาชีพ คิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนเพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพ สังคม สภาพแวดล้อมเพื่อออกสู่สังคมโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์          การพัฒนาไทย ๔.๐

๑๑) จัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียน เรียนรู้เชิงอนุรักษ์และนักพัฒนา โดยการนำความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้หลักการพัฒนาวิชาชีพเชิงประจักษ์และหลักการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรู้รักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกับความเจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐

           ๑๒) จัดการเรียนรู้แบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิจริง การแก้ไขปัญหา การพัฒนาองค์ความรู้ นำออกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามสาขางานได้อย่างมีคุณภาพ