ผู้บริหาร

นายวัลลภ สาครรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
คู่มือประกัน ปี 2559
คู่มือประกัน ปี 2560
คู่มือประกัน ปี 2561
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2559
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2560
เอกสารดำเนินงาน ประกัน ปี 2561
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แผนปฏิบัติการ ปี 2560
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
คู่มือการจัดทำSARครู611
แบบฟอร์มรายงานSARครู61-1
คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (Word)
คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ(PDF)
แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง-ปีการศึกษา-2561
รายงานผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนการปฏิบัติการ-2559
แผนพัฒนาสถานศึกษา-ปี-พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓
สรุป-SAR-ปีการศึกษา-2560-10-ก.ค.61
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ขอวิทยาลัยฯเป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2018
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 35647
Page Views 69557
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

  ชื่อสถานศึกษา

                   ภาษาไทย        วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

                   ภาษาอังกฤษ     Phetchabun Information  Technological College

 สถานที่ตั้ง

                   ๒๕๓ หมู่ ๒ ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐

                   โทรศัพท์  ๐๕๖ ๗๓๑ ๔๐๗        โทรสาร ๐๕๖ ๕๖๑ ๑๙๑

                   Website pi-tect.ac.th            E-mail

                   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (Phetchabun Information Technological )

ได้อนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดย นายประเวช  สุขพอดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้อนุญาตโดยใช้ชื่อ โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ  ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน ๒ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน ๒ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

          สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๓ หมู่ ๒ ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา โดยมี ดร.ชนากานต์  ยืนยง

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เป็นประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓)