ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

  ชื่อสถานศึกษา

                   ภาษาไทย        วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

                   ภาษาอังกฤษ     Phetchabun Information  Technological College

 สถานที่ตั้ง

                   ๒๕๓ หมู่ ๒ ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐

                   โทรศัพท์  ๐๕๖ ๗๓๑ ๔๐๗        โทรสาร ๐๕๖ ๕๖๑ ๑๙๑

                   Website pi-tect.ac.th            E-mail

                   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (Phetchabun Information Technological )

ได้อนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดย นายประเวช  สุขพอดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้อนุญาตโดยใช้ชื่อ โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ  ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน ๒ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน ๒ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

          สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๓ หมู่ ๒ ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา โดยมี ดร.ชนากานต์  ยืนยง

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เป็นประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓)