ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี

(ปีที่จัดทำรายงานสำรวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

 

 

ระดับสาขางาน

ชั้นปี

 

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ระดับ ปวช.

-สาขางานการบัญชี

-สาขางานการขาย / การตลาด

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-สาขางานยานยนต์

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

 

๖๖

๒๗

๔๙

๒๗

๑๐๕

๕๘

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

๖๐

๑๗

๔๖

๑๘

๙๕

๓๐

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

๗๖

๒๑

๗๖

๓๒

๘๘

๕๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

๒๐๒

๖๕

๑๗๑

๗๗

๒๘๘

๑๔๗

ระดับ ปวส.

สาขางานการบัญชี

-สาขางานการขาย / การตลาด

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-สาขางานยานยนต์

-สาขางานไฟฟ้ากำลัง /งานติดตั้งไฟฟ้า

 

๑๓

๒๗

-

๓๗

๔๐

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

๑๑

-

๔๖

-

๔๔

๒๐

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-