ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลบุคลากร

จำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา / สาขา / สาขางาน

แผนก / วิชา

สาขาวิชา / สาขางาน

จำนวน(คน)

สถานภาพ

ใบประกอบวิชาชีพ

วุฒิทางการศึกษา

ครูประจำ

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

การตลาด

-

-

-

-

การบัญชี

-

-

-

-

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

งานยานยนต์

-

-

-

-

งานไฟฟ้ากำลัง

-

-

-

-

งานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

สามัญพื้นฐาน

-

-

-

๒.๒.๔  จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

 

ฝ่าย / แผนกวิชา / สาขางาน

จำนวน

(คน)

สถานภาพ

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

ระดับ ปวช. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

สาขาวิชาพาณิชยกรรม/