ข้อมูลงบประมาณ

ด้านข้อมูลงบประมาณการบริหาร

      งบประมาณรับ –รายจ่าย ในการบริหารสถานสถานศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)

รายจ่าย

จำนวนเงิน

ร้อยละ

หมายเหตุ

๑.       รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ สำหรับการเรียนการสอน

,๐๙๓,๘๑๘

๒๐.๕๔

 

๑.       รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อ

ชุมชนในสังคม

 

๑๕๕,๗๙๕

 

๑.๐๔

 

๒.       รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด

การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

 

๙๗๓,๕๓๖

 

๖.๔๙

 

๓.       รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ

รักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชา

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ

การส่งเสริมดำรงตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

๕๘๙,๓๐๕

 

 

๓.๙๑

 

๔.       รายจ่ายค่าบุคลากร

          ฯลฯ

 

,๘๕๙,๘๔๙

 

๕๒.๑๙

 

รวมรายจ่าย

๑๒,๖๗๒,๓๐๓

๘๔.๑๐

 

 

หมายเหตุ : ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ได้รวมในงบลงทุนครั้งแรกก่อนเปิดทำการ