ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลทรัพยากรของโรงเรียน

         

 

รายการทรัพยากร

จำนวนทรัพยากรที่ใช้งาน (เครื่อง)

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

สำนักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์

0

118

10

เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book

60

0

0

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย

0

20

0

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

0

20

0