ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริง และใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดังนี้

๑.      จำนวนอาคารเรียน    หลัง

๒.      จำนวนอาคารประกอบ ๒ หลัง

๓.      จำนวนห้องเรียน  ๓๓ ห้องเรียน

๔.      จำนวนห้องปฏิบัติการณ์ ๘ ห้อง

-          โรงฝึกงาน ๒ โรง

-          ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ภาษาไทยและพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  จำนวน ๑ ห้อง

-          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ห้อง 

-          ห้องปฏิบัติการการบัญชี  จำนวน ๑ ห้อง

-          ห้องปฏิบัติการการตลาด  จำนวน ๑ ห้อง

-          ห้องปฏิบัติการขาย  จำนวน ๑ ห้อง

-          จำนวนห้องพักครูและห้องทำงาน  จำนวน ๘  ห้อง

-          ห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง

-          ห้องสมุด จำนวน ๑ ห้อง