ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

 สภาพสังคมของชุมชน

สภาพทางสังคมเป็นแหล่งชุมชนและย่านธุรกิจและการค้าและเกษตรกรรม ปกครองในรูปแบบเทศบาล ตำบลรอบบริเวณเขตเทศบาล  ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมพืชไร่  เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มะขามหวาน พืชผักสวนครัว  และมีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร 2 โรงงาน และมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น การทอผ้าพื้นเมือง อำเภอบึงสามพัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีถนนตัดระหว่างทางหลวงสระบุรี-หล่มสัก กับนครสวรรค์-ชัยภูมิ อีกทั้งเป็นเมืองทางผ่านไปสู่จังหวัด จึงทำให้สะดวกทั้งการค้าขายและการเดินทาง บึงสามพันเป็นอำเภอที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัด  อำเภอบึงสามพันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

-                                                     ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชนแดนและอำเภอหนองไผ่ มีคลองไผ่ขวางเป็นเส้นแบ่งเขต

-                                                     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอภักดีชุมพล (จังหวัดชัยภูมิ)

-                                                     ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวิเชียรบุรี  มีคลองจังหันเป็นเส้นแบ่งเขต

-                                                     ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไพศาลี และอำเภอหนองบัว  (จังหวัดนครสวรรค์)

อำเภอบึงสามพันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๙ ตำบล ๑๗๗  หมู่บ้าน ได้แก่

  ๑. ซับสมอทอด (Sap Samo Thot)         ๔. วังพิกุล (Wang Phikun)

          ๒. ซับไม้แดง  (Sap Mai Daeng )           ๕. พญาวัง (Phaya Wang)

          ๓. หนองแจง  (Nong Chaeng)             ๖. ศรีมงคล (Si Mongkhon)

          ๗. กันจุ (Kan Chu)       ๘. สระแก้ว (Sa Kaeo)   ๙. บึงสามพัน (Bueng sam phan)

 การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ท้องที่อำเภอบึงสามพัน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ แห่ง ได้แก่

๑.      เทศบาลตำบลซับสมอทอด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลซับสมอทอดและตำบลบึงสามพัน

๒.      องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมอทอด (นอกเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด)

๓.      องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับไม้แดงทั้งตำบล

๔.      องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกันจุทั้งตำบล

๕.      องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพิกุลทั้งตำบล

๖.      องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาวังทั้งตำบล

๗.      องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีมงคลทั้งตำบล

๘.      องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้วทั้งตำบล

๙.      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแจงทั้งตำบล

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสามพัน (นอกเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด)

คำขวัญจังหวัด

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

คำขวัญอำเภอ

หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน

          ๓.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ

          สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปประชากรมีรายได้ระดับปานกลาง ในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน  มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น  ๓๐๐,๘๒๘  ไร่ครอบครัวเกษตรกรจำนวน  ๙,๙๗๗  ครอบครัว  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ข้าวนาปี  อ้อย  ถั่วเหลือง  มะขามหวาน   มะม่วง  พริก  ฯลฯ  พื้นที่ของอำเภอบึงสามพันส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีสภาพเป็นภูเขาสูงอยู่บ้างมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน  สภาพดินในที่ลุ่มเป็นดินเหนียวร่วนสีดำเหมาะแก่การทำการเกษตรต่าง ๆ  ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและเนินเขาสภาพดินเป็นดินร่วนสีแดง  ราษฎรใช้ทำการเกษตรโดยปลูกข้าวโพดเป็นหลักสภาพรวมแล้วยังจัดว่าอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตร

ด้านอุตสาหกรรม  ในอำเภอบึงสามพันกำลังมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วถือเป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์   ทางด้านทางทิศใต้มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมกับภาคกลางและภาคอีสานได้สะดวก  ได้แก่กิจการดังนี้

๑. บริษัทพันธ์ประเสริฐ  จำกัด  ทำกิจการระเบิดหิน

๒. บริษัท รพีผล  จำกัด  ทำกิจการระเบิดหินย่อยหินและกิจการเหมืองหาบ

๓. ห้างหุ่นส่วน  จำกัด  เจ.เอ.ดีไซน์  ทำกิจการระเบิดหิน  ย่อยหินและกิจการเหมืองหาบ

๔. บริษัทสหฟาร์ม  จำกัด  ทำกิจการเลี้ยงไก่และแปรรูปไก่  โดยเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีคนงานประมาณ ๕,๐๐๐  คน  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และนำสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย

๕.บริษัทโกล์เด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด(ในเครือสหฟาร์ม ทำกิจการไซโลผลิตอาหารสัตว์ )

. โรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์