คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสลิลาภรณ์ พลอยวิลัย

หัวหน้าคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุรพงศ์ สุวัฒนา

นางสาวเกศรินทร์ ทาไล

นางสาวธัญญรัตน์ ชัยประเสริฐศิริ

นายวรากรณ์ พงษ์พานิช

นายราเชน ปานคำ

นายธนะชัย สุวรรณรังษี

นายจักริน ทองดี

นายมนัสชัย ทองตาเต็ม